Projecten en Opdrachtgevers

 


Rijkswaterstaat MN 2014. Specialist bodem, archeologie en Explosieven; Afdeling Verkenningen en Planuitwerking.

Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving 2013-2014.
Specialist Bodem en Afval, Ontwikkelen Inspectieview Milieu; stichting ICTU.

Ploegvaart BV 2013.
Projectleider hergebruik stortplaats Poeldonk, Zuid Willemsvaart

CROW 2013. Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimt. Auteur aanpassingen CROW richtlijn 210  -  teerhoudend asfalt 

TAG Advies 2012-2013. Lid expertgroep Programmaraad Gevaarlijke Stoffen: opstellen richtlijn PGS32 - Opslag van explosieven

Rijkswaterstaat 2011 – 2013. Adviseur omgevingsmanagement en samenstellen overdrachtsdossiers bodem voor grondoverdracht bij de verbreding van de A2 tussen knooppunten Holendrecht en Oudenrijn

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2011-2012. Opstellen "Beleidsnota zorgplicht lozingen" en interne projectorganisatie toezicht op infrastructurele werken

Gemeente Zaanstad 2010-2012. Advisering bodemsaneringen en normering explosieve verbindingen Hembrugterrein

Provincie Utrecht 2011. Projectleider bestuurlijk en strafrechtelijk ketenonderzoek naar zeefresidu grof huishoudelijk afval

VROM-Inspectie (VWI) 2010-2011. Onderzoeken naar en afhandeling van meldingen van normovertredingen door bodemintermediairs

Gemeente Terneuzen 2010-2011. Advisering brandbeveiliging en externe veiligheid opslagen gevaarlijke stoffen (PGS15)

VROM Inspectie 2006-2011. Beoordeling explosieven- en bodemonderzoek bij voormalige kruitfabriek KNSF te Muiden

Gemeenten, Provincie en Waterschappen 2004-2011. Coördinator vergunningen en handhaving voor 7 bestuurlijke partners bij de verbreding van de A2 tussen knooppunten Holendrecht en Oudenrijn.

Provincie Utrecht 2010. Projectleider Ketentoezicht grondstromen

Veiligheidsregio Zeeland 2010. Ondersteuning PGS15 project brandbeveiligingsinstallaties beschermingsniveau 1

VROM - Directie RB 2010. Uitvoering aanpassingen Vuurwerkbesluit (HUF-toets - handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid, fraudebestendigheid)

VROM Inspectie 2009. Projectondersteuning Expert Meetings Brandveiligheid bij opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

VROM Inspectie 2007-2009. Deelname aan evaluatietraject Vuurwerkbesluit : inbrengen ervaring en kennis over brandgedrag en voorzieningen

Provincie Utrecht 1999-2009. Secretaris Netwerk Grondstromen Utrecht: handhaving bodemregelgeving

VROM Inspectie 2008. Projectleider certificering brandbeveiligingsinstallaties bij PGS15 bedrijven en vuurwerkopslagbedrijven, programma veiligheidsinspecties

VROM Inspectie Noord-West 2007. Waarnemend projectleider onderzoek naar lichtschuim brandblussystemen in grote opslagen van gevaarlijke stoffen: “Dieper duiken in het schuim

VROM Inspectie 2004 - 2007. Prioritering en monitoring EVOA: ontsluiten Douane-informatie voor handhaving exportverbod afvalstoffen 

SIKB/LOM 2006-2007 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/ Landelijk Overleg Milieuhandhaving).
Projectuitvoering kwaliteit van toezicht bij saneringen, project “Handreiking en Handhavingsuitvoeringsmethode Wet bodembescherming

SIKB/LOM 2006. Handreiking "Adequaat bestuurlijk toezicht Wet bodembescherming"

VROM Inspectie Zuid 2006. Projectondersteuning follow-up onderzoek toezicht op saneringen in eigen beheer bij de 31 grote gemeenten die vallen onder het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing: “Bodem in Zicht III

VROM Inspectie Noord- West 2005 – 2006. Projectleider en waarnemer, nazorgproject “Klap op de Vuurpijl”, onderzoek naar kleinere veiligheidsafstanden bij vuurwerkopslagbedrijven

VROM Inspectie Noord- West 2005. Waarnemend projectleiderschap toezicht op uitvoering Vuurwerkbesluit:  “Klap op de Vuurpijl”

Provincie Utrecht 2005. Protocol Ha2oK, verbreding en renovatie A2 tussen knooppunten Holendrecht en Oudenrijn

Gemeente Goes 2005. Projectuitvoering vergunningverlening grote bedrijven en implementatie verruimde reikwijdte Wet Milieubeheer

Europese Investerings Bank Luxemburg 2004. Workshop over grootschalige bodemsaneringen Griftpark, Emma terrein en Diemerzeedijk

Provinciaal Milieuoverleg Zeeland 2004. Adviesnotitie over de handhaving van regels bij tarra en zwarte grond

VROM Inspectie Zuid 2004. Projectondersteuning follow-up onderzoek toezicht op saneringen in eigen beheer “Bodem in Zicht II

Provincie Utrecht 2003. Professionalisering bedrijfsvoering Handhaving en vergunning­verlening

VROM 2003. Projectuitvoering landelijke Handhavings Uitvoerings Methode grondstromen (in samenwerking met Oranjewoud)

Bestuur Regio Utrecht 2003 (Coördinatie- en Informatiepunt milieuhandhaving). Projectleiding HaNSop: Coördinatie van de handhaving bij de spoorver­dubbeling Amsterdam – Utrecht

Rijkswaterstaat directie Zeeland 2002. Projectleiding “Hergebruik bouwstoffen bij verbetering zeeweringen Zeeland”

VROM 2002. Projectondersteuning Inspectieonderzoek toezicht op Saneringen in Eigen Beheer: “Bodem in Zicht I

Provincie Zeeland 2001. Projectleiding Grondstromen Zeeland, Onderzoek en advisering handhaving­structuur

Rijkswaterstaat directie Zeeland 2001. Opzetten project handhaving Bouwstoffenbesluit Zeeland

VROM IMH-NW 2001. Projectondersteuning EVOA-ketenonderzoek grondstromen "Grond van grenzeloze kwaliteit”; Ontwikkelen inspectiereeks informatiebladen

Provincie Utrecht 2000. Projectleiding onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van gemeenten bij het hergebruiken van verontreinigde grond

Interprovinciaal Overleg 1999. Ontwikkelen beleidsnotitie voor de afstemming van de afvalstoffen en bouwstoffen registratieverplichtingen bij het hergebruiken van afvalstoffen

Provincie Utrecht 1999. Projectleiding Handhavingsuitvoeringsmethode grond­stromen op internet