Afvoer vervuilde grond

Projecten Bodembeheer

HANDREIKINGEN

 

CROW 2013, nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. De publicatie CROW 210 (richtlijn voor het onderzoek naar en verwijderen van teerhoudend asfalt) wordt momenteel herzien. Ik rapporteer de vergaderingen voor de werkgroep die bestaat uit alle betrokken branches, en ik ben auteur van de nieuwe teksten van de richtlijn.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2011-2012. Invulling van de zorgplicht uit de Waterwet, criteria voor het toetsen van werkzaamheden in de waterbodem

SIKB/LOM 2006-2007. Projectuitvoering verbetering kwaliteit van overheidstoezicht bij saneringen volgens de Wet bodembescherming Wbb

Provincie Utrecht 2005. Protocol Ha2oK, verbreding en renovatie A2 tussen knooppunten Holendrecht en Oudenrijn, om ervoor te zorgen dat de vergunningverlening en handhaving op het tracé op een uniforme en soepele manier verloopt

BODEMSANERINGEN

Ploegvaart BV 2013. Projectleider hergebruik stortplaats Poeldonk. De verbreding van de Zuid-Willemsvaart  en de N279 worden uitgevoerd in opdracht van RWS en de Provincie Noord-Brabant. Daarbij moet de voormalige stortplaats ’De Poeldonk’ in Den Dungen gesaneerd worden. Voor de opdrachtnemer stuurde ik het onderzoek aan, ik voerde overleg met  opdrachtgevers en bevoegd gezag,  en ik maakte het hergebruikplan voor deze voormalige stortplaats

Rijkswaterstaat 2011 – 2013. Als lid van het omgevingsteam van RWS bij de verbreding van de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn ben ik vanaf 2011 de opdrachtgever voor de saneringen en (water)bodemonderzoeken op dit project. Een complex en interessant project door de vele stakeholders, de grootte van het project en de strakke planning

Gemeente Zaanstad 2010-2013. Ik adviseer de gemeente Zaanstad (bevoegd gezag Wbb) bij de bodemsaneringen op het Hembrugterrein. Dit terrein van de voormalige wapenfabriek Eurometaal is ernstig verontreinigd met diverse standaard verontreinigingen en met niet-genormeerde (aromatische) verbindingen. Bovendien zit er munitie in de grond en zijn er flessen met mosterdgas aangetroffen

VROM Inspectie 2006-2011. Het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden werd gesaneerd. Namens het ministerie van VROM beoordeelde ik zowel de onderzoeken en het plan van aanpak voor de opsporing en ruiming van explosieven, als de bodemonderzoeken en het saneringsplan. Het ministerie was bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer

GRONDSTROMEN EN KETENBEHEER

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2011-2012. Advisering interne projectorganisatie voor toezicht op infrastructurele werken

Provincie Utrecht 2011. Projectleider bestuurlijk en strafrechtelijk ketenonderzoek naar zeefresidu grof huishoudelijk afval

VROM-Inspectie 2010- 2011. Onderzoeken naar en afhandeling van meldingen van normovertredingen door bodemintermediairs (bodemsignalen)

Gemeenten, Provincie en Waterschappen 2004-2011. Coördinator vergunningen en handhaving voor 7 bestuurlijke partners bij de verbreding van de A2 tussen knooppunten Holendrecht en Oudenrijn (Ha2oK)

Provincie Utrecht 2000-2010. Secretaris Netwerk Grondstromen Utrecht en projectleider Ketentoezicht grondstromen

VROM Inspectie Zuid 2002 - 2006. Projectondersteuning follow-up onderzoek toezicht op saneringen in eigen beheer bij de 31 grote gemeenten die vallen onder het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing: “ Bodem in Zicht I, II en III”